Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Koordinatörlüğü, “Üniversite Kalite Komisyonu” ile beraber kalite güvencesi çalışmalarını yürütmektedir.

Kalite Koordinatörünün görevleri “ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı” ile uyumlu olarak şunlardır:

 • Üniversite kalite yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması ve güncelliğinin takip edilmesi ile ilgili koordinasyonu sağlamak,
 • Kalite Yönetim Sistemi için gerekli proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
 • Kalite yönetim sistemi ile ilgili eğitim ve toplantıları organize etmek,
 • Kalite yönetim sistemi kapsamında iç ve dış paydaşların istekleri doğrultusunda sürekli iyileştirme yapılmasını sağlamak,
 • Kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileştirilmesi için gerekli olan unsurlar hakkında üst yönetime rapor sunmak,
 • Kalite yönetim sistemi ile ilgili dış tetkiklerde kurum, kuruluş ve dış denetçilere destek vermek,
 • Üniversitemiz kurul ve komisyonlarının yükseköğretim üst kurullarına hazırlayacağı raporlara destek vermek,
 • Birim Kalite Temsilcilerinin çalışmalarını koordine etmek ve çalışmaları esnasında gerekli desteği vermek,
 • Yönetimin gözden geçirmesi toplantısı ve iç tetkiklerin gerçekleşmesini organize etmek,
 • Süreçlerin performanslarının ölçülmesi ile ilgili çalışmaları koordine etmek,
 • Kalite yönetimi sistemi kapsamında yapılan değerlendirme ve iç-dış tetkik faaliyetleri sonucu tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin düzenlemeleri planlamak ve gerçekleştirilmelerini takip etmek,
 • Kalite yönetim sistemiyle ilgili şikâyet ve önerilerin değerlendirilmesi ve çözümü ile ilgili uygulamaları koordine etmek,
 • Periyodik aralıklarla öğrencilere ve personele yönelik memnuniyet anketlerinin düzenlenmesini koordine etmek,
 • Birimindeki faaliyetlerin standart sürelerde gerçekleşip gerçekleşmediğinin takibini yapmak,