T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Birim Kalite Temsilcileri Toplantısı

Birim Kalite Temsilcileri ile 23.08.2019 tarihinde bilgi paylaşımı toplantısı gerçekleştirildi.